Szervezetünk bemutatása

Alapítványunk 2014. évben tenni akaró fiatalok kis csoportja nyomására, elsősorban helybeli, Somoskőújfalu környékén élők életminőségének, élethelyzetének javítása céljából jött létre. Hiszünk abban, hogy a helyi közösségünkben él ő k helyzetének javítása érdekében, felhasználva a kapott külső segítséget, első sorban nekünk kell cselekednünk.

Alapítványunk pénzügyi helyzete jó, határidőn túli kintlévőségeink, tartozásaink nincsenek. Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet a likviditási, gazdasági egyensúly megtartására. A megalakulás óta folyamatosan fejlődünk, de mindig csak a rendelkezésre álló forrásaink mértékéig. Minden programunkat körültekintéssel hajtunk végre. Az eddig megvalósított programokat az önkénteseink végezték, így azoknak főként anyag jelleg ű költségei voltak. Forrásaira fő ként magántámogatók biztosítottak fedezetet.

 

A szervezet tagjai:

Az alapítvány elnöke: Zosa Edina önálló aláírási jogosultsággal, helyettesei: Radvánné Kókai Zsuzsanna és Kovácsné Varga Mónika együttes aláírással. Emellett Közérdekű önkéntes tevékenység keretében átl. 10 fő összesen havi 20-30 órában rendezvényi közreműködéssel, egyéb oktatással, adminisztratív feladatokkal segíti munkánkat.

 

Küldetésünk

A magyar társadalom alapegysége a család. Alapítványunk küldetése a helyben élőcsaládok életkörülményeinek javítása elsősorban kompetenciafejlesztő , hagyományőrző programok szervezése által.

 

Stratégiai céljaink

·         A munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elő segítése.

·         Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a lakosság, különös tekintettel a fiatalok életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása.

·         A gyermekek testi-szellemi fejlődésének elősegítése.

·         Családi bölcsődék, óvodák támogatása, ezzel is segítve a gyermekek fejlődését, és szüleiknek elhelyezkedését/visszatérését a munkaerőpiacra.

 

Tevékenységeink

·         A nevelés és oktatás terén a családi bölcsődék által végzett aktív foglalkozások támogatása, melyek nem kizárólag a gyermek felügyeletében, meg őrzésében nyilvánulnak meg.

·         Hátrányos helyzetűeknek a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedést elősegítő tréningek szervezése.

·         Helyben élőcsaládok körében a digitális készségekkel nem, vagy korlátozottan rendelkezők digitális világ iránti nyitottságának, motivációjának erősítése, készségeik fejlesztése, végső soron az életminőségük javítása.

 

A szervezetünk célcsoportja

Szervezetünk tevékenységének legfőbb kedvezményezettjei a helyben élő családok, helyben működő családi bölcsődék és óvodák.

 

Pályázatok, megvalósított projektek

 

Pályázati azonosító: IFJ-GY-17-A-0277

A projekt címe: „A Csemete CsaNa Alapítvány közösségépítő projektje”

A projekt idő tartama: 2017.07.01.-2018.04.30.

A projekt céljai:

·         A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.

·         A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.

·         A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése. 

·         A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.

·         A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.

A projekt tevékenységei:

·         A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő csoportfoglalkozások.

·         Családi közösségépítő programok szervezése

 

Pályázati azonosítószám: NEA-UN-18-M-0301

A projekt címe: „Csemete CsaNa alapítvány működési támogatási projektje”

A projekt idő tartama: 2018. 04. 01.- 2019. 03. 31.

A projekt céljai: A Csemete CsaNa Alapítvány működésének támogatása

A projekt tevékenységei:

Az alapítvány infrastruktúrájának biztosítása, tagjainak, önkénteseinek képzése, kompetencia

fejlesztése.

 

Pályázati azonosítószám: GINOP-3.3.3-17-2019-00125 

A projekt címe: „Csemete CsaNa Alapítvány digitális szemléletformáló programja”

A projekt idő tartama: 2019.07.22. - 2020.12.29.

A projekt céljai: Programunk erősíti az érintettek digitális kompetenciáit, a digitális világ iránti nyitottságát, ösztönzi a modern, okos eszközök használatát, a meglévő IT szolgáltatások nagyobb kihasználását. 

 

Pályázati azonosítószám: KEHOP-5.4.1-16-2016-00763

A projekt címe: „Az energiatudatos gondolkodás csemetéinkkel csemetéinkért”

A projekt idő tartama: 2019.05.15. – 2021.02.12.

A projekt céljai:  A projektünk célja, hogy egy energiatudatos generáció növekedjen fel, így már az óvodákban, alsó évfolyamokon iskolákban szeretnék elindítani a szemléletformálást. A tervezett programokkal közelebb hozzuk az energiatudatos attitűdöt a helyi közösséghez. A tagjai a mindennapi életükben, a gyakorlatban is használható „jó gyakorlatokat” vehessenek át, amivel láthatják ennek a gondolkodásmódnak a kézzelfogható hasznát.


Elérhetőség

Csemete CsaNa Alapítvány

Kodály köz 4
Somoskőújfalu
3121


+36204651681